Regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO APPAREL-SHOP

Data edycji: 13.01.2023

Sklep internetowy apparel-shop.eu działający pod adresem www.apparel-shop.eu należy do Karoliny Szyszki prowadzącej gospodarczą pod firmą „Karolina Szyszka” z siedzibą Szczecinie, ul. Rayskiego 28/5, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem  NIP: 8513021081

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest:

 • telefonicznie; numer telefonu: +48 691 589 587 (w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 16.00);

 • mailowo; adres poczty elektronicznej: karolina.l.szyszka@gmail.com (w Dni Robocze od godz. 09.00 do godz. 16.00);

 • listownie; adres miejscowy do doręczeń: ul. Rayskiego 28/5, 70-442 Szczecin;

 • zwroty powinny być kierowane na adres: ul Buk 95, 72-003 Buk.

 

§1

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

 • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego)

 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://apparel-shop.eu ,

 • Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),

 • Sprzedawca –Karolina Szyszka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Karolina Szyszka” z siedzibą w Szczecinie (70-442), ul.Rayskiego 28/5, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 8513021081

 

§2

Postanowienia wstępne

 

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

  • dostęp do Internetu,

  • standardowy system operacyjny,

  • standardowa przeglądarka internetowa,

  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

 5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.

 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

 

§4

Składanie zamówienia

 

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie.

 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

  • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

  • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamawiam”,

  • zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Kupuj jako gość” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,

  • podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,

  • wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,

  • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

  • kliknąć w przycisk „Potwierdzam zakup”.

 4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności szybkim przelewem po kliknięciu w przycisk „Potwierdzam zakup” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu "Blue media" celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

 5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności  typu przelew- otrzyma maila potwierdzającego zamówienie z numerem zamówienia oraz numerem konta, na które musi uiścić opłatę za zamówienie. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

§5

Formy dostawy i metody płatności

 

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:

 • za pośrednictwem firmy kurierskiej;

 • za pośrednictwem Paczkomatu InPost.

 1. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

 2. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.

 3. Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 10 (dziesięciu) Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę (zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia).

 4. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.

 5. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

  1. Przelew na konto bankowe 

   Forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru, klient otrzymuje mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.

  2.  Za pobraniem

   Zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia.
  3. Przelewem online 

   Forma płatności elektronicznej obsługiwana przez:

   - Płatności Shoper 

    

   §6

 

Realizacja zamówienia

 

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni od chwili zawarcia umowy.

 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

 4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.

 5. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest dłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.

 6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba, że Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest do chwili zawarcia umowy.

 7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego

 8. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu.

 9. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu.

 

§7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 5.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 

§8

Reklamacje

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt zgodny z umową.

 2. Jeżeli sprzedany produkt nie został dostarczony zgodny z umową, Kupujący może:

  • żądać wymiany produktu,

  • żądać naprawienia,

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  •  złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 3. Jeśli Kupujący stwierdzi, że produkt nie był zgodny z zamówionym, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną różnicą  lub składając oświadczenie stosownej treści.

 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego na samym dole regulaminu.

 5. Kupujący, który reklamuje produkt i ubiega się o wymianę produktu na nowy lub jego naprawę nie ponosi kosztów dostarczenia produktu - ponosi je Sprzedawca. W przypadku, gdy Sprzedawca nie może naprawić produktu ani usunąć wady Kupujący może ubiegać się o zwrot kosztów - wtedy koszt dostarczenia produktu do Srzedawcy ponosi Kupujący.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

 

§9

Dane osobowe i pliki cookies

 

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności

 

§10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§11

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

 

ZAŁĄCZNIK:

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Karolina Szyszka

Rayskiego 28/5

70-442 Szczecin

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY*

 

 

Ja, niżej podpisana/y _____________________________________ [imię i nazwisko konsumenta], niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:

__________________________________________________________________________________

 

Dodatkowe informacje:

 • data odbioru Towaru _______________________________________________

 • adres konsumenta__________________________________________________

 • nr konta bankowego** ________________________________________________

 

Data

Podpis konsumenta

 

*formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

**opcjonalnie

 

Towar zwracany proszę wysyłać na adres:  Karolina Szyszka, Buk 95, 72-003 Buk

 

newsletter

Newsletter
-10% na Twoje pierwsze zakupy! Zapiszę do newslettera!
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl